ഒമാനിലെത്തിച്ച് മലയാളി വീട്ടമ്മയെ വിറ്റത് ലക്ഷങ്ങൾക്ക്: ജോലിവാഗ്ദനം ചെയ്ത് നടത്തുന്നത് മനുഷ്യക്കടത്ത്

കൊച്ചി: സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷ നേടുക എന്ന  ലക്ഷ്യമാണ് മലയാളികളെ