പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിന്റെ ഭാഗമെന്ന് ആശങ്ക: ദേശീയ ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്റർ നടപടികൾ നിർത്തിവെയ്ക്കാൻ ഉത്തരവ്

തിരുവനന്തപുരം: ദേശീയ ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്ററിലേക്കുള്ള കണക്കെടുപ്പിനുള്ള നടപടികള്‍ നിര്‍ത്തി വയ്ക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍