രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തവരെയും കണ്ടെത്താം: കേരളത്തില്‍ കോവിഡ് ദ്രുതപരിശോധന തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍

സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ദ്രുതപരിശോധന തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ ആരംഭിക്കും. സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാന്‍ വേണ്ടിയാണ്