ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് ഹിറ്റായ പപ്പട വിഭവങ്ങള്‍ ഒരു ശീലമാക്കിയോ- തിരിച്ചറിയാം നിങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പപ്പടത്തില്‍ മായമുണ്ടോ എന്ന്

പലര്‍ക്കുമിപ്പോള്‍ പപ്പട വിഭവങ്ങള്‍ ഉച്ചയൂണിന് നിര്‍ബന്ധമാണ്. ലോക്കഡൗണ്‍ ആയതോടെ എല്ലാവരും വീട്ടില്‍ തന്നെ