മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ അറസ്റ്റ്: കേരളത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം

തിരുവനന്തപുരം: മംഗളുരുവിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കസ്റ്റഡിൽ എടുത്തതിനെതിരെ കേരളത്തിൽ വ്യപക പ്രതിഷേധം. മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത്