വന്ദേഭാരത് മിഷനിലൂടെ രാജ്യത്തെത്തിയ 227 പേർക്ക് കോവിഡ്

ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യാക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്ക്കരിച്ച വന്ദേഭാരത്