ഒമർ അബ്ദുള്ളയുടെ തടങ്കൽ തുടരും: തടങ്കൽ കേന്ദ്രം മാറ്റാനുള്ള നീക്കവും മരവിപ്പിച്ചു

ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ വിഭജനം നടത്തി പ്രത്യേക അധികാരം എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് മാസങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടിട്ടും