ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച മൊബൈൽ നമ്പറുകളിൽ മാത്രം ബിജെപിയുടെ പ്രചരണ എസ്എംഎസുകൾ;വിശദീകരണം തേടി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി

ബിജെപിയുടെ പ്രചരണ എസ്എംഎസുകൾ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച മൊബൈൽ നമ്പറുകളിൽ മാത്രം വ്യാപകമായി എത്തുന്നുവെന്ന