കെഎസ്ആർടിസി ബസിന് അടിയിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണ് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരായ വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ചു

കെഎസ്ആർടിസി ബസിന് അടിയിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണ് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരായ രണ്ട് വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ചു. മലപ്പുറം