കോഴിക്കോട് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ മേല്‍ പിക്കപ്പ് വാന്‍ മറിഞ്ഞു; ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം

കോഴിക്കോട്: പയിമ്ബ്രയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ മേല്‍ പിക്കപ്പ് വാന്‍ മറിഞ്ഞ് അപകടം. ഏഴ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക്