മാതൃകയായി യുവജന ക്ഷേമ ബോര്‍ഡിന്റെ ആക്ഷന്‍ ഫോഴ്‌സ് വോളന്റിയര്‍മാര്‍

യുവജന ക്ഷേമ ബോര്‍ഡിന്റെ ആക്ഷന്‍ ഫോഴ്‌സ് വോളന്റിയര്‍മാരുടെ ജില്ലയിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ശ്രദ്‌ധേയമാകുന്നു. കോവിഡ്