സ്ത്രീകളെ കാളയോടും പോത്തിനോടും സാമ്യപ്പെടുത്തി ആദിത്യനാഥ്: പ്രതിഷേധം ശക്തം

സ്ത്രീകളെ പോത്തിനോടും കാളയോടും സാമ്യപ്പെടുത്തി ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ആദിത്യനാഥ്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളും