സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഹൈക്കോടതിക്കു മുന്നിൽ പച്ചക്കറി വിറ്റ് അഭിഭാഷകൻ

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളിൽ അഭിഭാഷകർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതിക്കു മുന്നിൽ