കാബൂളിൽ നിന്ന് 550ലധികം പേരെ തിരിച്ചെത്തിച്ചുവെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം

കാബൂളിൽ നിന്ന് ഇത് വരെ 550തിലധികം പേരെ തിരികെയെത്തിച്ചുവെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം. തജിക്കിസ്ഥാൻ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ,