കാര്‍ഷിക കരിനിയമങ്ങള്‍ രാജ്യത്ത് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധര്‍

സ്വന്തംലേഖകൻ കാര്‍ഷിക കരിനിയമങ്ങള്‍ കാര്‍ഷിക സബ്‌സിഡി സമ്പ്രദായം ഒഴിവാക്കാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നയത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും