കാർഷിക മേഖലയിലെ യന്ത്രവൽക്കരണം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ കാംകോ യെ ശക്തിപ്പെടുത്തും: കൃഷി മന്ത്രി പി പ്രസാദ്

കേരളത്തിലെ പ്രമുഖമായ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനമായ കാംകോ യെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ കാർഷിക മേഖലയിലെ വെല്ലുവിളിയായി

കൃഷിയും ടൂറിസവും ഒന്നിക്കുന്നു: സർക്കാർ സഹായത്തോടെ ഫാം ടൂറിസം, കേരളത്തിൽ ഇനി സാധ്യതകളുടെ വലിയ ലോകം

മനു അഖില കോവിഡാനന്തരം അനുഭവവേദ്യ ടൂറിസത്തിന്റെ (എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ടൂറിസം) സാധ്യതകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ കൃഷിയും

കാർഷിക മേഖലയിലെ മൂല്യവർധിത സംരംഭകർക്ക് വൈദ്യുതി നിരക്കിൽ ഇളവ്: വൈദ്യുതി മന്ത്രി

കാർഷിക മേഖലയിലെ മൂല്യവർധിത സംരംഭകർക്ക് വൈദ്യുതി നിരക്കിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുമെന്ന് വൈദ്യുതിമന്ത്രി കെ