തിരൂർ വെറ്റില പ്രതാപത്തിലേക്ക്: ഭൗമശാസ്ത്ര സൂചികാ പട്ടികയിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച് കർഷകർ

കാർഷിക കേരളത്തിന്റെ തൊപ്പിയിൽ മറ്റൊരു പൊൻതൂവലായി മാറുകയാണ് തിരൂരിന്റെ സ്വന്തം വെറ്റില. ആറന്മുള