റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് അധികൃതര്‍ കര്‍ഷകരുടെ കൃഷികള്‍ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചതായി പരാതി

റാന്നി: ചേത്തയ്ക്കലുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വക റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷണ തോട്ടത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തിയിലുള്ള