പ്രകൃതിയെ മുറിവേൽപ്പിക്കാതെ കാർഷികവൃത്തി; ഗ്രാമ കർഷക ഫെർട്ടിലൈസർ കമ്പനി

പ്രകൃതിയെ മുറിവേൽപ്പിക്കാതെയുള്ള  കാർഷികവൃത്തി നമ്മുടെ സ്വപ്നമാണ്.  പ്രകൃതി അനുകൂലകങ്ങളായ കൃഷിരീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ്

മണ്ണും മണ്ണിരയും

വലിയശാല രാജു മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അഡ്വാന്‍സ്ഡ് സെന്റര്‍ ഓഫ് എന്‍വയോണ്‍മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് ആന്‍ഡ്

കാര്‍ഷിക അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സംസ്ഥാനവുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യണം: മുഖ്യമന്ത്രി

കര്‍ഷകരുടെ ജീവന സുരക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര കാര്‍ഷിക വ്യാപാര, സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറുകള്‍