തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ബിജെപിക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് എഐസിസി

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് ബിജെപിക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതായി എഐസിസി സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം അടക്കമുള്ള