എയര്‍ ബബ്ള്‍ ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്നതോടെ വിമാനയാത്ര കൂടുതല്‍ അനായാസമാകുന്നു

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് രാജ്യാന്തര വിമാനയാത്രക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണമായ എയര്‍ ബബ്ള്‍ ഇന്ന്