കോവിഡ് വായുവിലൂടെ പകരും; ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകം

കോവിഡ് 19 വായുവിലൂടെ മാത്രമേ പകരുന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രഞ്ജര്‍. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കോവിഡ്