മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ  ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി: സർക്കാർ ധനസഹായം 20 ലക്ഷം രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുക

ചാലിയം: മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ  ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്കുള്ള സർക്കാർ ധനസഹായം 20 ലക്ഷം രൂപയായി

എഐടിയുസി സമ്മേളനം; പ്രചരണം തുടങ്ങിയത് രക്തനക്ഷത്രത്തിന്റെ സ്മരണകൾ പുതുക്കി

ആലപ്പുഴ: എഐടിയുസി ശതാബ്ദി ദേശിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണം തുടങ്ങിയത് രക്തനക്ഷത്രത്തിന്റെ സ്മരണകൾ പുതുക്കി.

കേന്ദ്ര സമുദ്ര മത്സ്യബന്ധന നിയന്ത്രണ പരിപാലന ബില്ലിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കും: എഐടിയുസി

ആലപ്പുഴ: കടലും കടൽ തീരവും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് തീറെഴുതുവാനുള്ള കേന്ദ്ര സമുദ്ര മത്സ്യ ബന്ധന

റയിൽവേ സ്വകാര്യ വത്കരണത്തിനെതിരെ എഐടിയുസി ബഹുജനമാർച്ചും പ്രതിഷേധശൃംഖലയും സംഘടിപ്പിച്ചു

കൊച്ചി: ഇന്ത്യൻ റയിൽവേ സ്വകാര്യവത്കരിക്കുന്നതിനും റയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളും വർക്‌ഷോപ്പുകളും പാട്ടത്തിനു നൽകുവാനുമുള്ള  കേന്ദ്ര