ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് മുടിവെട്ടാൻ കഴിയാത്തവര്‍ക്ക് ആശ്വാസവുമായി എഐവൈഎഫ്

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് മുടിവെട്ടാൻ കഴിയാത്തവര്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി എഐവൈഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍. ലോക്ക്ഡൗണില്‍ വീടുകളിലെത്തി മുടിവെട്ടാനുള്ള