കരുതലിന്റേയും പുരോഗമനത്തിന്റേയും പക്ഷത്ത്‌ നില്‍ക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ്‌ എ.കെ.എസ്‌.ടി.യു: മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരന്‍

എകെഎസ്‌ടിയു ജില്ലാ സമ്മേളനം കരുതലിന്റേയും പുരോഗമന ആശയങ്ങളുടേയും പക്ഷത്ത്‌ നില്‍ക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ്‌ എകെ

എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും കലാകായിക അധ്യാപകരെ നിയമിക്കണം: എകെഎസ്‌ടിയു

കുട്ടികളുടെ സര്‍ഗശേഷിയും, കായിക കരുത്തും പരിപോഷിപ്പിക്കാന്‍ ഉതകുംവിധം സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ വിദ്യാലയങ്ങളിലും കലാകായിക

സംസ്ഥാന സർക്കാർ മോഡിയെപ്പോലെയാകരുത്: എകെഎസ്‌ടിയു

അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിഷേധിക്കാനും സംഘടനകളെ നിയന്ത്രിക്കാനും തസ്തികകൾ അനുവദിക്കുന്നതിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാനും ശ്രമിക്കുന്നത്