അമിത്ഷാ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയെ; വിമർശിച്ച്‌ എം എ ബേബി

അമിത് ഷായ്ക്ക്  അമളിപറ്റിയെന്നും എംഎ ബേബി സുപ്രീം കോടതി എന്തിനാണ് ‘പ്രായോഗികമല്ലാത്ത’ വിധികളിറക്കുന്നതെന്നു ചോദിച്ച അമിത്ഷാ