മോഷണം പോയ അനാർക്കലിയുടെ തിരക്കഥ; തിരിച്ചുതരാൻ തോന്നിയ കള്ളന്റെ നന്മ ഇങ്ങനെ

ചലച്ചിത്രത്തിലെന്ന പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കഥയിലും അപ്രതീക്ഷിത ട്വിസ്റ്റുകൾ സച്ചിയേ കാത്തിരുന്നു. 2015ൽ ‘അനാർക്കലി’