കൊറോണ വൈറസ് മൃഗങ്ങളില്‍നിന്നു മനുഷ്യരിലേക്കെത്തിയതാണെന്ന് പഠനം

കൊറോണ വൈറസ് മൃഗങ്ങളിൽനിന്നു മനുഷ്യരിലേക്കെത്തിയതാണെന്ന് ടെക്സസ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകസംഘം. വൈറസിന് മനുഷ്യനിൽ വ്യാപിക്കാനുള്ള