സിഎഎ വിരുദ്ധ നാടകം; കുട്ടികളെ ചോദ്യംചെയ്തതില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടി

പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിക്കെതിരെ നാടകം സംഘടിപ്പിച്ച സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ചോദ്യം ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ