ലഹരി വിരുദ്ധ റാലി

അന്തർദേശീയ ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൊല്ലം മോഡൽ ബോയ്‌സ് സ്‌കൂളിലെ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ്