മോഡി സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങള്‍ക്കെതിരെ മെയ് 23ന് പ്രതിഷേധം

മോഡി സര്‍ക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് നൂറിലധികം വരുന്ന ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍