കോവിഡ്-19 ചെയിന്‍ മുറിക്കുന്നതിന് എയര്‍ടെലും അപ്പോളോ ആശുപത്രി ഗ്രൂപ്പും സഹകരിക്കുന്നു

നെറ്റ്‌വര്‍ക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യയും സമൂഹത്തിന്റെ നല്ലതിനായി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭാരതി