ആറാട്ടുപുഴയിലെ ആ കൂട്ടത്തല്ല് ലോകത്തിനു മുന്നിൽ എത്തിച്ച മിടുക്കൻ ഇവനാണ്‌, വീഡിയോയുടെ ഒടുക്കം സംഭവിച്ചത്‌ ഇങ്ങനെ

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗമായി നിന്നത് ആറാട്ടുപുഴയിലെ കൂ‍ട്ടത്തല്ലയായിരുന്നു. വഴിത്തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു