2021‑ലെ ആര്‍ക്കിടെക്ച്ചര്‍ ആന്‍ഡ് ഇന്റീരിയര്‍ ഡിസൈന്‍ എക്‌സലന്‍സ് അവാര്‍ഡ് സൈക്കോ ഡിസൈന്‍സിന്

ക്യൂബ്‌സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആര്‍ക്കിടെക്ച്ചര്‍, പ്ലാനിംഗ്, ഇന്റീരിയര്‍ ഡിസൈന്‍ വിഭാഗമായ സൈക്കോ ഡിസൈന്‍സ്