ഭാഭ്ജി പപ്പടം കഴിച്ചാല്‍ കോവിഡ് വരില്ല’; പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ കേന്ദ്രമന്ത്രിയ്ക്ക് കോവിഡ്

കോവിഡിന് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭാഭ്ജി പപ്പടം കഴിച്ചാല്‍ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ കേന്ദ്രമന്ത്രി അര്‍ജുൻ