ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയിട്ട് ഒരു വർഷം; സ്വാതന്ത്ര്യം വിലക്കപ്പെട്ട് നിരാലംബരായി ഒരു ജനത

ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കി ഒരു വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ നിരാലംബരായി മാറിയ