മഴയുടെ രാഷ്ട്രീയം

വലിയശാല രാജു ഇന്നത്തെ മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തതില്‍ മഴയുടെ പങ്ക് ചെറുതല്ല. ലോകത്തിലെ ഏത്

മരണമെത്തുന്ന നേരത്ത്

ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ കടന്നുവരികയും, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവനും ജീവിതവും അപഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന

ഞാന്‍, എന്റെ, എനിക്ക്

 ഡോ. ചന്ദന ഡി കറത്തുള്ളി പൊതുവേ അഹങ്കാരിയും മറ്റുള്ളവരോട് ആധിപത്യത്തോടെയും മേല്‍ക്കോയ്മയോടെയും പെരുമാറുകയും