ആരോഗ്യരംഗത്ത് നിസ്തുല സേവനം; പക്ഷേ ‘ആശ’മാര്‍ക്ക് അവഗണന മാത്രം

മഹാമാരിക്കാലത്ത് കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്ക് കൈത്താങ്ങാകുന്ന ആശാവര്‍ക്കര്‍മാര്‍ക്ക് എങ്ങും അവഗണന മാത്രം. അക്രഡിറ്റഡ് സോഷ്യല്‍