കോറോണക്ക് പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് പുതിയ തരം ഫംഗസ്‍ബാധ; രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു, ജാഗ്രത…

കോറോണക്ക് പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ പിന്നെയും ഭീതിയിലാഴ്‍ത്തി പുതിയ തരം ഫംഗസ്‍ബാധ. ആസ്പര്‍ജില്ലസ് ലെന്റുലസ്