അട്ടപ്പാടിയില്‍ കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കെ യുവാവ് മരിച്ച സംഭവം: പരിശോധനാ ഫലം പുറത്ത്

അട്ടപ്പാടിയില്‍ കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കെ യുവാവ് മരിച്ചത് കോവിഡ് ബാധിച്ചല്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. യുവാവിന്റെ കോവിഡ്