സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരം, ആശങ്ക: ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജനജീവിതം ദുസ്സഹം, പടരുന്ന കാട്ടുതീ നിയന്ത്രിക്കാനാകാതെ അധികൃതർ

സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരം, ആശങ്ക: ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജനജീവിതം ദുസ്സഹം, പടരുന്ന കാട്ടുതീ നിയന്ത്രിക്കാനാകാതെ

ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാട്ടുതീ പ്രതിസന്ധി തുടരുമ്പോഴും കാലാവസ്ഥ നയത്തിൽ തിരുത്തൽ വരുത്താൻ ഒരുമ്പെടാതെ പ്രധാനമന്ത്രി

സിഡ്നി: കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം നേരിടാൻ യാതൊന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന കൃത്യമായ സന്ദേശം നൽകി പ്രധാനമന്ത്രി