ഓട്ടിസം ഒരു രോഗമല്ല

ഒരു കുടുംബത്തിന് ഏറ്റവും പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഓട്ടിസമുള്ള കുഞ്ഞിനെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കുക എന്നത്. മുന്‍കാലങ്ങളെ

പ്രകൃതിയോട് കൂട്ടുകൂടി ഓട്ടിസം ചികിത്സ; കുട്ടികളുടെ ആശുപത്രിയിൽ പാർക്ക് നിർമാണം ഉദ്ഘാടനം നാളെ

മെഡിക്കൽ കോളജിന് സമീപത്തെ കുട്ടികളുടെ ആശുപത്രിയിൽ മിയാമി പാർക്കും സെൻസറിംഗ് ഗാർഡനും ഒരുക്കുന്നു.