മറവി തുണയായി

സന്തോഷ് പ്രിയന്‍ വലിയ മറവിക്കാരനാണ് ജിന്നപ്പന്‍. നാട്ടുകാരെല്ലാം ജിന്നപ്പനെ മറവിജിന്നപ്പന്‍ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്.

ബീര്‍ബലിന്റെ ബുദ്ധി

സന്തോഷ് പ്രിയന്‍ അക്ബര്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ മന്ത്രിയും കൊട്ടാരം സദസ്യനുമായിരുന്ന ബീര്‍ബലിനെകുറിച്ച് കുട്ടികള്‍ കേട്ടിരിക്കുമല്ലൊ.

ശങ്കരഗുരുവും ശിഷ്യന്മാരും

സന്തോഷ് പ്രിയന്‍ ശങ്കരഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യരായിരുന്നു കടകടസൂത്രനും കപിലനും. പേരുപോലെതന്നെ മഹാസൂത്രശാലിയാണ് കടകടസൂത്രന്‍. കപിലനോ,