അലങ്കാരപ്പണികൾ ഇനി മുള കൊണ്ടാവാം: ശ്രദ്ധേയമായി സരസ് മേളയിലെ മുള വിസ്മയം

കണ്ണൂര്‍: പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് വീടിന് മോടികൂട്ടുന്നത് ഇനി നിർത്താം. പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന