അലങ്കാരപ്പണികൾ ഇനി മുള കൊണ്ടാവാം: ശ്രദ്ധേയമായി സരസ് മേളയിലെ മുള വിസ്മയം

കണ്ണൂര്‍: പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് വീടിന് മോടികൂട്ടുന്നത് ഇനി നിർത്താം. പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന

ബാംബു കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മുഖംതിരിച്ചു; ഈറ്റ നെയ്ത്തു തൊഴിലാളികള്‍ പ്രതിസന്ധിയില്‍

പത്തനംതിട്ട: ബാംബു കോര്‍പ്പറേഷന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ സമീപനവും കൂടെ തൊഴിലിനാവശ്യമായ ഈറ്റ ലഭിക്കാത്തതും