ബാങ്ക് പണിമുടക്ക് പൂർണം; സിഎസ്ബിയിൽ മാർച്ച് മുതൽ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക്

കാത്തലിക്ക് സിറിയൻ ബാങ്ക് (സിഎസ്ബി) ജീവനക്കാരുടെ ത്രിദിന പണിമുടക്കിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു ബാങ്കിങ്

സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനെതിരെ ജനകീയ പ്രതിരോധം; സാമ്പത്തികരംഗം സ്തംഭിച്ചു

രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്തും പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളും സ്വദേശ, വിദേശ കുത്തകകൾക്ക് തീറെഴുതുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ ബാങ്ക്