മനാലിനെ ഓര്‍ത്തുകാണുമോ?

സെപ്റ്റംബര്‍ 29ലെ സ്ത്രീയുഗത്തില്‍ പടയോട്ടത്തില്‍ ജയിച്ച മനാലിന്റെ നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് കെ രംഗനാഥ് തയാറാക്കിയ