ബവ്ക്യൂ ആപ്പില്‍ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങള്‍; ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മദ്യ ഔട്ട് ലെറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം

ബവ്ക്യൂ ആപ്പ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മദ്യ ഔട്ട്ലറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ പരിഷ്കരിച്ചു. മദ്യശാലകൾ

മദ്യവില്പന പുനരാരംഭിച്ചു ; ബെവ്ക്യൂ ആപ്പ് വഴി ടോക്കണെടുത്തത് രണ്ടേകാൽ ലക്ഷം പേർ

ലോക്ഡൗണ്‍ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നിര്‍ത്തിവച്ച വിദേശമദ്യ വില്പന ഇന്നലെ മുതൽ പുനരാരംഭിച്ചു. ബെവ്ക്യൂ മൊബൈല്‍