അമലാ പോളുമൊത്തുളള ചിത്രങ്ങൾ ഇനി പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുത്: ഭവനീന്ദ‍ർ സിംഗിനോട് കോടതി

നടി അമലാ പോളും ഒരുമിച്ചുളള ചിത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് സംഗീതജ്ഞൻ ഭവനീന്ദര്‍ സിംഗിനെ