എന്‍ഡിഎ അധികാരത്തിലേറിയതിനു പിന്നാലെ ബിഹാറില്‍ അക്രമ സംഭവങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നു

ബിഹാറില്‍ എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാര്‍ വീണ്ടും അധികാരത്തിലേറിയതിനു പിന്നാലെ അക്രമ സംഭവങ്ങള്‍ വര്‍ധിച്ചു വരികയാണെന്ന്