ഇന്ത്യൻ കർഷകർക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്തി പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള പക്ഷികൾ

അഹമ്മദാബാദ്: പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള വെട്ടുകിളികൾ ഇന്ത്യൻ കർഷകർക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തികടന്നെത്തുന്ന കിളികൾ